Ai sẽ là tổng bí thư đại hội đảng 12

Chủ đề của Đại hội là “tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc, củng cố Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; đấu tranh để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. ”

Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên toàn Đảng bộ. Số lượng đại biểu dự Đại hội XII tăng 133 đại biểu so với Đại hội XI. đây là đại hội có số lượng đại biểu đông nhất trong 12 đại hội đại biểu toàn quốc của đảng bộ. trong đó có 197 ủy viên trung ương đảng khóa xi, 1.300 đại biểu được bầu từ các đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc trung ương, 13 đại biểu từ các đảng bộ nước ngoài do trung ương chỉ định. 194 đại biểu (chiếm 12,85%); 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số (11,52%); 99,93% đại biểu có trình độ cao đẳng trở lên. đại biểu lớn tuổi nhất đi dự đại hội là đồng chí 74 tuổi, bí thư, chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Đại biểu trẻ tuổi nhất là đồng chí Vàng Thị Lùn, 27 tuổi, Huyện ủy viên, Bí thư huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Đặc biệt, có 502 đại biểu đã đi dự 3 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc trở lên, trong đó có 1 đại biểu đi dự 8 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là đồng chí Hà Thị Triết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận. ít nhất 15 gia đình có cha, con hoặc anh, chị, em ruột là đại biểu chính thức của Đại hội.

các vị đại biểu khách mời tham dự đại hội: nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam: đồng chí làm Mười, đồng chí Lê kha thiếu, đồng chí nông đức mạnh. các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam: đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Trần Đức Lượng, đồng chí Nguyễn Minh Triệt; đồng chí phan văn khai, nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam; đồng chí nguyễn văn an, nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam; nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên bí thư trung ương đảng; các nguyên phó chủ tịch nước, phó chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng chính phủ; các đồng chí nguyên ủy viên trung ương đảng từ kỳ II đến kỳ vi; đồng nghiệp và các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương, cấp ủy xi. Đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu, các danh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc các tôn giáo tham dự đại hội; đại diện thanh niên tiêu biểu thế hệ trẻ việt nam. Đại hội có sự tham dự của các đại sứ, tổ chức từ thiện và trưởng các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhận được 248 email, thư chúc mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế trên thế giới và các cơ quan đại diện ngoại giao trên địa bàn thành phố Hà Nội. đây là đại hội đảng bộ toàn quốc nhận được nhiều điện, thư chúc mừng nhất so với các kỳ đại hội trước, thể hiện tình cảm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với đảng, nhà nước và nhân dân ta; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của đảng, nhà nước và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Bạn đang xem: Ai sẽ là tổng bí thư đại hội đảng 12

Đồng chí truong tan sang, ủy viên bộ chính trị, chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thay mặt đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc đại hội. Bài phát biểu nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ XII của Đảng đang diễn ra vào thời điểm rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết đại hội đảng bộ. 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, 2 năm thi hành hiến pháp 2013. Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội XI, sẽ ghi nhớ 30 năm đổi mới và rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong 5 năm tới. Đại hội XII cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thực hiện thẻ đảng viên, nhiệm kỳ; bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm những đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, dũng cảm và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. . Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, chỉ đạo, cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân “tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. ”

Xem thêm:  Phút cuối đời của ca sĩ Lâm Onbi

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Báo cáo nêu rõ “5 năm qua, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới phục hồi chậm; khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi và nhiều nước; sự cạnh tranh về nhiều mặt ngày càng gay gắt giữa các nước chính của khu vực; Những diễn biến phức tạp trên vùng biển phía đông … đã ảnh hưởng tiêu cực đến nước ta. ở trong nước, từ khi bắt đầu nhiệm vụ, cùng với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, những hạn chế, khuyết tật vốn có của nền kinh tế chưa được giải quyết, những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế chưa được giải quyết. trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới nảy sinh đã làm gia tăng lạm phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống của nhân dân. thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. nhu cầu đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội mỗi ngày một lớn hơn. Đồng thời, phải dành nhiều nguồn lực để bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền đất nước trước những diễn biến mới của tình hình khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh đó, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, đạt được những thành tựu quan trọng .

nền kinh tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, ngày càng phát triển về quy mô và tiềm lực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức hợp lý, dần phục hồi so với năm 2013 và cao hơn năm trước. việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba tiến bộ chiến lược tập trung bước đầu đạt kết quả tích cực. giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. an sinh xã hội được quan tâm hơn và cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; đấu tranh kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững hòa bình, ổn định. quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả. vị thế và uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được củng cố. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt được những kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, đổi mới không đồng bộ và không toàn diện. một số mục tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt theo kế hoạch; nhiều mục tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. nhiều hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chậm được khắc phục. đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn tồn tại và có những diễn biến phức tạp. tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi. một số mặt trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị chuyển biến chậm ”.

điểm lại kết quả thực hiện 30 năm công cuộc đổi mới (1986 – 2016), báo cáo nêu rõ: “Ba mươi năm đổi mới là một thời kỳ lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. nước mạnh “, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhìn chung, trong 30 năm đổi mới vừa qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm đổi mới vừa qua, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta phù hợp với thực tế Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. những thành tựu, kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn tạo tiền đề, cơ sở quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. thời kỳ mới đặt ra yêu cầu phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng đảng là then chốt; xây dựng văn hóa và con người làm nền tảng tinh thần; củng cố quốc phòng, an ninh là quan trọng và thường xuyên …

Xem thêm:  Tiểu sử JESSIE LƯƠNG là ai, gia thế giàu cỡ nào, làm nghề gì?

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác, kịp thời, có chủ trương, chính sách xử lý có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ chủ yếu phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta: mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và sự phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật của thị trường với bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất với xây dựng và hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất; giữa nhà nước và thị trường; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của Nhà nước và sự thống trị của nhân dân do nhân dân… ”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thảo luận và thông qua những nội dung cơ bản đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020 trong báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế – xã hội của ban chấp hành trung ương đảng khóa xi trình đại hội.

Với tinh thần “đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – đổi mới”, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đặt ra cho mình những mục tiêu: mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

mục tiêu chung:

Xem thêm: Chỉ có Chúa là Đấng Thánh – Suy niệm lễ Các Thánh 2021 | Tổng Giáo Phận Hà Nội

tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. phát huy sức mạnh toàn dân tộc và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. phát huy toàn diện, đồng bộ các công trình phục hồi chức năng; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. đấu tranh kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, của đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. giữ vững hòa bình, ổn định, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế vì sự phát triển của đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

các chỉ số quan trọng:

– Về kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7% / năm. đến năm 2020, gdp bình quân đầu người khoảng 3.200 USD – 3.500 USD; tỷ trọng của ngành công nghiệp và dịch vụ trong gdp khoảng 85%; tổng vốn đầu tư bình quân toàn xã hội 5 năm xấp xỉ 32-34% gdp; bội chi ngân sách nhà nước khoảng 4% gdp. năng suất các nhân tố tổng hợp (tfp) đóng góp từ 30% đến 35% vào tăng trưởng; năng suất lao động xã hội bình quân tăng xấp xỉ 5% / năm; tiêu thụ năng lượng bình quân trên gdp giảm 1-1,5% / năm. tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38-40%.

– Về xã hội: đến năm 2020, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội khoảng 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 65 – 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ là 25%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; cứ 1 vạn dân có từ 9 đến 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 80% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1,0 – 1,5% / năm.

– Về môi trường: đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

nhiệm vụ chính:

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở nhận thức sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã được nêu trong các báo cáo chính trị, kinh tế – xã hội, cần hiểu toàn diện và đẩy mạnh đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực, động lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước; đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn bộ hệ thống chính trị sao cho nhanh nhẹn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

(3) tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực). nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), tái cơ cấu tổng thể, đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. tập trung giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn nợ công.

Xem thêm:  Người mẫu Angela Ploy là ai? Danh tính gà cưng mới của Vũ Khắc Tiệp

Đang hot: Cây tre trăm đốt nhân vật chính là ai

(4) đấu tranh kiên quyết, bền bỉ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. mở rộng và làm sâu sắc hơn các quan hệ đối ngoại; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

(5) thu hút và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của con người. chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. phát huy quyền thống trị của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

(6) phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng rèn luyện con người cả về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực công tác; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng cũng đã thảo luận và thông qua:

– Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành trung ương đảng khoá xi trình đại hội khoá xi. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ tiếp thu quan điểm của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy trong nhiệm kỳ tới.

– báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ đảng, nhiệm kỳ xi; nhất trí không sửa đổi, bổ sung điều lệ đảng hiện hành. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cấp ủy hướng dẫn, quy định cụ thể các quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, thống nhất Điều lệ Đảng.

– Báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa xi “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao chỉ đạo, ra lệnh tiếp tục thực hiện toàn diện nghị quyết Trung ương 4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. hiện “gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ XII.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí ủy viên thường vụ, 20 đồng chí dự khuyết

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. đồng chí Trần Quốc Công được bầu giữ chức vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương.

Sau hơn 8 ngày làm việc, chiều ngày 28 tháng 1 năm 2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc. Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ mới, đấu tranh chuyển mình. nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân về kết quả đại hội; quán triệt, học tập các nghị quyết, văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy sâu sắc phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, đưa các nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Đang hot: Top 13 bài phân tích nhân vật Ngô Tử Văn siêu hay – HoaTieu.vn

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ở nước ngoài phát huy hết lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đánh dấu bước khởi đầu mới , thời kỳ phát triển vẻ vang, tươi đẹp của đất nước, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. “/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *