Ai sẽ là chủ tịch nước sau đại hội 13

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc vào sáng ngày 26 tháng 1 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên toàn Đảng bộ. trong đó có 191 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 1.381 đại biểu trúng cử đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng ủy trực thuộc Trung ương, 15 đại biểu các đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định. đại biểu nam có 1.365 đối tác, tỷ lệ 86,01%, đại biểu nữ có 222 đối tác, tỷ lệ 13,99%. đại biểu là người dân tộc thiểu số với 175 đồng chí, chiếm 11,03%. 3 đại biểu là anh hùng lực lượng vũ trang quần chúng, chiếm 0,19%; 13 đại biểu là giáo viên dạy giỏi chiếm 0,82%; 15 đại biểu là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú chiếm 0,95%.

Bạn đang xem: Ai sẽ là chủ tịch nước sau đại hội 13

Phương châm của Đại hội là “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thức tỉnh ý chí, quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tổng hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; đấu tranh để giữa thế kỷ 20 nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ”

Dự Đại hội 13 có 1.587 đại biểu tham dự (tăng 77 đại biểu so với Đại hội XII) đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước; Trong đó, đương nhiên có 191 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đầy đủ và dự khuyết, 1.381 đại biểu được bầu chính thức tại các đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương, 15 đại biểu ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định.

Các đại biểu được mời tham dự Đại hội: Mạnh Thường quân, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam: đồng chí trần đức lượng, đồng chí nguyễn minh phiệt, đồng chí trường tân sáng. đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn tấn dũng. các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam: đồng chí nguyễn văn an, đồng chí nguyễn sinh hưng. nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên bí thư trung ương đảng; Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các nguyên phó chủ tịch nước, nguyên phó chủ tịch quốc hội, nguyên phó thủ tướng chính phủ; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ kỳ III đến kỳ VI; đồng nghiệp và ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương, cấp ủy. đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, các danh nhân, trí thức, nghệ sĩ, chức sắc các tôn giáo; thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Đại hội lần thứ 13 đã nhận được 298 thư và điện chúc mừng của 149 đảng, 06 tổ chức khu vực và quốc tế, 93 tổ chức hữu nghị và nhân dân, 25 cơ quan đại diện ngoại giao, 16 người đến từ 92 quốc gia. đây là đại hội đảng bộ toàn quốc nhận được nhiều điện, thư chúc mừng nhất so với các kỳ đại hội trước, thể hiện tình cảm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với đảng, nhà nước và nhân dân ta; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của đảng, nhà nước và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí nguyễn xuân phục, ủy viên bộ chính trị, thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thay mặt đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc đại hội. Ông Compañero nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn với đất nước, đồng bào và nhân dân ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025, mà còn đối với những người cần đến trong thập kỷ tới, đối với các thế hệ tương lai của đất nước. với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng vào sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vững tin vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng trí tuệ và con đường mà Đảng và Bác kính yêu đã chọn. ho, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện chương trình 1991; 10 năm thực hiện Chương trình bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thời, đại hội đã kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong cơ quan lập pháp mới; đánh giá việc thi hành điều lệ đảng; đặc biệt là bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, dũng cảm, trí tuệ, đủ năng lực trước yêu cầu ngày càng cao của Đảng cộng sản Việt Nam. , lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó cho đồng chí trong những năm tới. ”

Xem thêm:  YouTuber đang khiến cả trăm nghìn game thủ mê mẩn hóa ra lại là một nữ nhân vật ảo

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày Tờ trình của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. báo cáo cho biết:

“Năm năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên. quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, phấn đấu đạt nhiều thành tích hết sức quan trọng, toàn diện, tạo nên nhiều thương hiệu xuất sắc; đất nước phát triển nhanh và bền vững; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nền kinh tế nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 5,9%). Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ những năm trước đã được tập trung tháo gỡ, đạt kết quả bước đầu. chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định khá; lạm phát được kiểm soát và giữ ở mức thấp; các cân đối chủ yếu của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm và cải thiện; kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước được tăng cường.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, hiệu quả sử dụng ngày càng được nâng cao. cán cân thương mại được cải thiện; xuất khẩu tăng nhanh. cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện ba tiến bộ chiến lược và đạt được những kết quả quan trọng. môi trường đầu tư kinh doanh, tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện. chính trị, xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam … có nhiều chuyển biến tích cực. hiện tại cực kỳ, khá nổi bật.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. những năm trước nhiều vấn đề phức tạp được đặt ra, triển khai nhưng hiệu quả còn thấp, thời kỳ này đã có chuyển biến tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, sâu sát, có tiến bộ, đạt kết quả cụ thể, rõ nét. nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm túc, tạo sức răn đe, cảnh báo, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và ủng hộ. tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng bộ và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chúng ta hết sức coi trọng củng cố, tăng cường lực lượng quốc phòng, an ninh, chủ động xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ. an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế không ngừng được thúc đẩy, mở rộng và đi vào chiều sâu; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia; duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế ủng hộ, chúng tôi đánh giá cao; uy tín, vị thế của đảng, nhà nước, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch covid-19 tác động mạnh vào nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế – xã hội, nhưng bằng nhiều nỗ lực, đất nước đã đạt được những kết quả to lớn, đặc sắc hơn những năm trước. Trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4% thì kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. …

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong quá trình điều hành của Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo nên thương hiệu nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn đảng bộ TP. quân dân vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Xem thêm: Việt Hương: ‘Chồng là hậu phương vững chắc của tôi’ – VnExpress Giải trí

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện chương trình xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã được hoàn thiện hơn. và nhiều hơn nữa và dần dần được hiện thực hóa. chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, là bước phát triển có ý nghĩa lịch sử, vững chắc và toàn diện hơn so với những năm đổi mới trước đây. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói: chưa bao giờ đất nước ta có cơ hội, tiềm năng, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Xem thêm:  Tiểu sử nhân vật: Hề Joker là ai? - Fandom.vn

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đã thảo luận và thông qua những nội dung cơ bản về cân đối 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Xiii (2016 – 2021) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 – 2026 được ký kết trong báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế – xã hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội.

Với tinh thần “đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – sáng tạo – phát triển”, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc, Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2021 -2026 hạn như sau:

mục tiêu chung:

nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thiện; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; đánh thức khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 20, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

mục tiêu cụ thể:

– Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, vượt mức thu nhập trung bình thấp.

– đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng: một quốc gia đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao.

– đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước dân chủ cộng hòa Việt Nam, nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025:

Về kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế (gdp) bình quân 5 năm đạt xấp xỉ 6,5 – 7% / năm. đến năm 2025, gdp bình quân đầu người khoảng 4.700 USD – 5.000 USD; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (tfp) vào tăng trưởng khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5% / năm; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trên 25%; nền kinh tế kỹ thuật số chiếm khoảng 20% ​​gdp.

Về xã hội: đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội khoảng 25%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị năm 2025 dưới 4%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì giảm 1-1,5% / năm; có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh cho một vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới ít nhất 80%, trong đó có ít nhất 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về môi trường: đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95-100%, dân cư nông thôn là 93-95%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu tự do đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; giữ ổn định tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42%.

nhiệm vụ chính trong cơ quan lập pháp của đại hội mười ba:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. đổi mới phương thức chỉ đạo và phương thức điều hành của đảng. xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. tiếp tục tăng cường đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, bình đẳng. củng cố lòng tin và sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đọc thêm: Tân hoàng minh là sân sau của ai

(2) tập trung vào việc kiểm soát đại dịch covid-19, tiêm chủng hàng loạt cho cộng đồng bằng vắc xin covid-19; phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các vùng, miền, các thành phần kinh tế, sản xuất và loại hình kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

Xem thêm:  The Batman Who Laughs - Tiểu sử và nguồn gốc của Batman biến chất bắt Superman phải. ăn thịt vợ mình

(3) giữ vững độc lập tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nhiều lực lượng tiến lên trực tiếp hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ. quân đội nhân dân và công an nhân dân hiện đại; kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, đảo và vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

(4) khơi dậy khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng và hạnh phúc; phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách đặc thù để phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam.

(5) Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền chủ quyền của nhân dân; Đồng thời, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, củng cố hệ thống pháp luật, bảo đảm kỷ cương xã hội, trên hết là sự gương mẫu trong thực thi pháp luật và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhân dân và tổ chức chính trị xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết dân tộc.

(6) quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý và hiệu quả đất đai và tài nguyên; bảo vệ và cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai khắc nghiệt.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng cũng đã thảo luận và thông qua:

– báo cáo chính trị của ủy ban trung ương đảng xii tại đại hội đại biểu toàn quốc xiii.

– Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

– Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng của ban chấp hành trung ương;

– Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 200 đồng chí, trong đó dự khuyết 180 đồng chí, dự khuyết 20 đồng chí.

tại hội nghị lần thứ nhất, ban chấp hành trung ương đảng khóa X đã họp để bầu bộ chính trị, ban bí thư trung ương đảng và ủy ban kiểm tra trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ xiii. đồng chí Trần Cẩm Tú được bầu giữ chức vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương.

Sau 7 ngày làm việc, ngày 1 tháng 2 năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã bế mạc. Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đề ra và kết thúc trước thời hạn gần 2 ngày”.

Xem thêm: Bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ – thước đo sự ủng hộ các chính sách của chính quyền đương nhiệm | VTV.VN

Thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. đất nước và định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi đề nghị: ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa kết quả đại hội trong toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân; quán triệt, học tập các nghị quyết, văn kiện đại hội; nhanh chóng xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết của cuộc sống, biến các quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động. .

Đại hội kêu gọi toàn đảng bộ, toàn dân, quân đội và đồng bào trong và ngoài nước phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. cả nước ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết của Quốc hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; thuật ngữ xii phải tốt hơn thuật ngữ xii. “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *