Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ & Thư viện

   Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vu ̣sau:
     + Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, VC và SV, HS nhà trường và các đối tượng xã hội có nhu cầu; Tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận theo chuẩn đầu ra cho SV nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội hoặc phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc gia, quốc tế.
      + Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
    Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.
    Thư viện Trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong Thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet…).
     Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo:
       + Chương trình ngoại ngữ: Chủ trì phối hợp với các khoa và các đơn vị có liên quan để tổ chức giảng dạy các lớp tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên và những người có nhu cầu đi du học, đi xuất khẩu lao động; tổ chức giảng dạy tin học theo nhu cầu của người học.
       + Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học và xa ̃ hôị .
   Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường.
   Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm tin học, các dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn ngoại ngữ, tin học.
 Điều tra nhu cầu học ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin trong và ngoài Trường để có kế hoạch đào tạo.
   Quản lý tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của nhà trường.
   Tham mưu lãnh đạo Trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối và xử lý toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, tài liệu thư viện trong Trường.
    Phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập,nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.
   Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn học liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện, phù hợp với quy định của pháp luật.
   Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ thư viện.

   
   Website:  http://ttthnn.cdcdkontum.edu.vn

Đội ngũ cán bộ, Giảng viên trong Trung tâm

STT Họ tên Ngày sinh Chức vụ
1 Giã Tấn  Việt 16/08/1975 Giám đốc
2 Nguyễn Thị  Lành 23/04/1977 Phó Giám đốc
3 Hồ Thị Mai  Lan 20/10/1975 Phó Giám đốc
4 Đào Thuý Hồng  Liên 24/02/1977 Tổ trưởng bộ môn Ngoại ngữ
5 Trần Thị Ngọc  Hà 07/06/1975 Tổ trưởng bộ môn Tin học
6 Nguyễn Minh  Hội 30/05/1979 Tổ trưởng bộ môn Thư viện - HC
7 Nguyễn Túc 10/01/1966 Giảng viên
8 Trần Anh  Nam 30/09/1970 Giảng viên
9 Nguyễn Thị Thu Hoài 03/05/1978 Giảng viên
10 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 10/03/1982 Giảng viên
11 Lê Thị Hoàng  Lan 26/12/1982 Giảng viên
12 Nguyễn Thị Lan  Phương 06/03/1976 Giảng viên
13 Nguyễn Thị Nhân  Ái 22/04/1986 Giáo viên
14 Trình Văn  Dũng 31/08/1982 Giảng viên
15 Lê Việt Anh 20/4/1983 Giáo viên 
16 Nguyễn Văn  Hào 17/06/1979 Giáo viên 
17 Nguyễn Thị Lệ  Anh 11/6/1984 Giáo viên 
18 Lương Ly  Lan 04/02/1977 Giáo viên 
19 Nguyễn Thị   Tấn 04/04/1986 Nhân viên
20 Phạm Đình  Duy 20/08/1987 Giáo viên 
21 Bùi Thị  Huyền 20/09/1973 Thư viện
22 Hoàng Thị  Tuyên 10/10/1980 Thư viện
23 Trương Thị Kim  Nhơn 05/01/1979 Thư viện
24 Ngô Thị Phương  Dung 26/09/1984 Giảng viên
25 Vũ Thị  Thảo 24/06/1985 Giảng viên
26 Lê Văn  Thiện 10/10/1979 Giảng viên
27 Lưu Thiên  Phong 16/07/1974 Giảng viên
28 Thạch Thị Hải  Huyền 10/07/1977 Giảng viên
29 Nghiêm Thị Thu  Hoài 07/07/1982 Giảng viên
30 Trương Thị  Hiếu 15/10/1984 Giảng viên
31 Lưu Thị Thúy Hiền 16/10/1985 Giảng viên
32 Trần Thị Mai  Vy 30/06/1978 Giảng viên
33 Trần Đình Lưu 25/09/1984 Chuyên viên
34 Lê Quỳnh  My 20/12/1987 Thư ký khoa
35 Nguyễn Thị Mai  Ly 05/11/1988 Giáo viên 
36 Trần Thị Tường  Vy 12/08/1986 Kế toán

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây